Algemene voorwaarden

Artikel 1. Wie zijn wij?

Het adres waar NatureGreen is ingeschreven staat hieronder.

NatureGreen
Haarbos 15
3953 HA MAARSBERGEN
BTW-nummer: NL863622665B01
KVK-nummer: 85435880

Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk aanbod van NatureGreen en op elke overeenkomst tussen u en NatureGreen.
 2. De Algemene Voorwaarden gelden aanvullend ten opzichte van onze overeenkomst. Het kan zijn dat er verschillen zitten tussen de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Dan gelden de voorwaarden uit de overeenkomst. Tenzij wij aangeven dat het anders is.
 3. Wanneer u het niet eens bent met bepaalde voorwaarden, dan kunnen wij dit aanpassen. Uiteraard alleen wanneer wij het daar allebei mee eens zijn. We schrijven dat dan meteen op (‘zwart op wit’). Dan is het voor iedereen duidelijk.
 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij wij aangeven dat dit wel zo is.
 5. NatureGreen kan op ieder moment haar Algemene Voorwaarden aanvullen of wijzigen. Wanneer u die veranderingen merkt, dan laten wij dat natuurlijk binnen een redelijke termijn weten. Wij willen dit graag netjes doen. De vernieuwde Algemene Voorwaarden gaan in als wij dat aangeven.
 6. U gaat akkoord met de algemene voorwaarden, als u een overeenkomst met ons sluit. De Algemene Voorwaarden zijn altijd onderdeel van uw offerte, zodat u ze altijd bij de hand hebt.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 1. In onze offertes staat niet altijd een termijn voor aanvaarding. Gaat u niet binnen 30 dagen akkoord met de offerte? Dan vervalt de offerte. Akkoord gaan doet u door de offerte te ondertekenen. De offerte of aanbieding is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
 2. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij wij aangeven dat het anders is.
 3. Als er fouten staan in de offerte door verschrijvingen, dan mogen wij die herstellen. We hopen dat dit niet gebeurt. Wij maken echter ook foutjes.
 4. Als u niet akkoord gaat met alle onderdelen van de offerte? Dan hebben wij geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is.
 5. We zetten alles zwart op wit. Een overeenkomst komt dus alleen schriftelijk tot stand.
Artikel 4. Het groendaksysteem
 1. NatureGreen verkoopt klant-en-klaar groendaksystemen en groendaksystemen met diverse opbouwlagen.
 2. Een groendaksysteem is een natuurproduct.
Artikel 5. Hoe werken wij?
 1. U sluit een overeenkomst voor een product. In de overeenkomst geven wij zo nauwkeuring mogelijk aan welke producten u van ons krijgt. Het plaatsen van het product doet NatureGreen niet. Dit is heel belangrijk in deze Algemene Voorwaarden.
 2. NatureGreen werkt samen met partners die het groendaksysteem bij u kunnen aanleggen. Het aanleggen van een groendaksysteem gebeurt op basis van een andere overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn op de andere overeenkomst niet van toepassing.
 Artikel 6. Waarborgen kwaliteit product
 1. Het groendaksysteem is een natuurproduct. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk is 100% kwaliteit te garanderen. NatureGreen streeft naar een begroeiing van tenminste 95% van het groendaksysteem. Omdat het groendaksysteem een natuurproduct is, kunt u hier verder geen rechten aan ontlenen.
 2. De garantie voor de kwaliteit van het product geldt tot de levering van het product. Wanneer het groendaksysteem geleverd is bij de klant, kan NatureGreen de kwaliteit niet meer waarborgen.
Artikel 7. Subsidies
 1. Voor groendaksystemen is het in veel gemeenten mogelijk aanspraak te maken op subsidie. NatureGreen is hier blij mee. Daarom kunt u de adviseurs van NatureGreen vragen u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de subsidie ligt bij u. Lukt de aanvraag niet, dan kunt u NatureGreen in geen geval aansprakelijk houden. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, kunt u niet verhalen op NatureGreen.
Artikel 8. Onderhoud
 1. Voor het onderhoud van het groendaksysteem bent u zelf verantwoordelijk. NatureGreen voorziet u bij de aankoop van het groendaksysteem van een gebruiksaanwijzing.
 2. NatureGreen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebrek aan of onjuist onderhoud aan het groendaksysteem.
Artikel 9. Dakinspectie
 1. U kunt het groendaksysteem zelf aanleggen. Wanneer u het groendaksysteem zelf aanlegt, is het van groot belang een dakinspectie uit te (laten) voeren. Dit in verband met het gewicht van groendaksysteem. NatureGreen voert de dakinspectie niet uit. Dat moet u zelf doen of organiseren. NatureGreen is niet aansprakelijk voor schade die o.a. het gevolg is van overbelasting van de constructie waar het groendaksysteem op is gevestigd.
 2. Wanneer u het groendaksysteem laat aanleggen door onze partner, bekijken zij de situatie voor aanleg. NatureGreen is ook hier niet aansprakelijk voor schade aan de constructie waar het groendaksysteem op gevestigd is. U sluit voor het aanleggen van het groendaksysteem een nieuwe overeenkomst met onze partner.
Artikel 10. Betaling en incassokosten
 1. Wij verwachten betaling binnen de termijn die wij hebben opgegeven.
 2. Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan zien wij dit als verzuim en bent u een rente van 8% per jaar (of 2% voor niet-handelstransacties) verschuldigd. Als de wettelijke handelsrente hoger is dan 8% (of 2% voor niet-handelstransacties), moet u het hogere bedrag betalen. Wij berekenen de rente vanaf het moment dat u in verzuim bent. Daarnaast kan NatureGreen haar daadwerkelijk geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
 3. Wanneer u in verzuim bent, berekenen wij ook incassokosten. Om de hoogte daarvan te bepalen, houden wij de wet aan. Als onze kosten hoger zijn dan in de wet staat, dat kunnen wij de incassokosten verhogen. NatureGreen verhoogt de incassokosten alleen als dat nodig is. Wij leveren daarvoor natuurlijk ook bewijs aan. Zo kunt u zien of het klopt wat wij zeggen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 1. Komen wij de gemaakte afspraken niet na? Dan is onze aansprakelijkheid begrensd tot de overeenkomstwaarde waarop de aansprakelijkheid ziet.
 2. De aansprakelijkheid van NatureGreen geldt tot het moment van levering. Vanaf de levering wordt de aansprakelijkheid overgedragen op u. Wanneer het groendaksysteem na levering niet meer aan de overeenkomst beantwoordt, is NatureGreen niet meer aansprakelijk. Het gaan immers om een vers-/natuurproduct.
Artikel 12. Overmacht
 1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen in de koopovereenkomst te houden. Dit mogen wij zolang sprake is van overmacht. Wij overleggen dit natuurlijk wel met u.
 2. Onder overmacht verstaan wij onder andere: weersomstandigheden die van invloed zijn op de productie, groei en aanleg van groendaksystemen, onvoldoende voorraad doordat de producten nog niet gereed zijn. Daarnaast verstaan wij onder overmacht o.a.: beperkingen in reisbeweging, pandemieën, stroomstoringen en stakingen.
 3. Bestaat de overmacht langer dat 2 maanden? Dan mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder dat er een recht op schadevergoeding bestaat.
Artikel 13. Herroepingsrecht particulier
 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op groendaksystemen.
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Als u een overeenkomst met ons sluit, dan is daarop Nederlands recht van toepassing. Wij willen niet dat buitenlands recht voor verrassingen zorgt. Wij gaan ervan uit dat u Nederlands recht ook het fijnst vindt.
 2. Wij hopen niet dat het gebeurt, maar wanneer het tot een geschil komt tussen ons, leggen wij de zaak voor aan de rechter. De rechter uit onze woonplaats is bevoegd.
Artikel 15. Deelbaarheid
 1. Als er in deze Algemene Voorwaarden een bepaling staat die in strijd is met de wet, dan wordt alleen deze bepaling uitgesloten van deze Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de wettigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. Wij doen ons best om de niet-wettige bepaling zo snel mogelijk te wijzigen