Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. NatureGreen B.V. is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met als activiteiten landschapsverzorging en ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies, waaronder de verkoop en aanleg van sedumdaken. NatureGreen B.V. is statutair gevestigd te Maarsbergen en kantoorhoudend aan de Haarbos 15A te (3953 HA) Maarsbergen. NatureGreen B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 85435880.
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die (rechts)personen beroepen die direct of indirect aan NatureGreen B.V. verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege NatureGreen B.V. zijn betrokken.
 3. NatureGreen B.V. is bevoegd bij de uitvoering van het werk derden in te schakelen.
 4. NatureGreen B.V. is bevoegd de bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 2: Offerte

 1. Opdrachtgever zorgt dat NatureGreen B.V. tijdig kan beschikken over de voor de aanleg benodigde gegevens, waaronder de correcte afmetingen, de beoogde locatie c.q. ondergrond waarop het sedumdak dient te worden aangelegd en de toegankelijkheid daarvan.
 2. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht. De offerte heeft een geldigheidsduur van één maand, gerekend vanaf de dag waarop de offerte is uitgebracht. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het door NatureGreen B.V. gedane aanbod zoals verwoord in de offerte.
 3. Opdrachtgever is verplicht om te (laten) onderzoeken of de beoogde locatie c.q. ondergrond waarop het sedumdak dient te worden aangelegd, bijvoorbeeld de aanwezige dakbedekking, in goede staat verkeert en constructief geschikt is voor de aanleg van het sedumdak. NatureGreen B.V. is niet bekend met, en doet geen onderzoek naar, de kwaliteit van de beoogde locatie c.q. ondergrond.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of elektronische aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
 2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft NatureGreen B.V. tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 3. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen zal NatureGreen B.V. in goed overleg met opdrachtgever een opleverdatum bepalen. Deze datum is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van partijen en de levertijd van de benodigde producten en materialen.

 

Artikel 4: Subsidiemogelijkheden

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van eventuele subsidiemogelijkheden. Het niet (tijdig) benutten en/of verkrijgen van de subsidie is voor rekening en risico van opdrachtgever.
 2. De aan de overheidsinstantie verschuldigde (leges)kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Op verzoek van opdrachtgever spant NatureGreen B.V. zich in om opdrachtgever te assisteren bij diens subsidieaanvraag. NatureGreen B.V. spant zich in om op verzoek van opdrachtgever de in het kader van de subsidiemogelijkheden benodigde documenten te verstrekken aan opdrachtgever.

 

Artikel 5: Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan NatureGreen B.V. niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent wettelijk is bepaald, onder meer verstaan de omstandigheid dat door NatureGreen B.V. ingeschakelde derden waarvan NatureGreen B.V. afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van benodigde gegevens, producten of materialen, files, wegblokkades, stakingen en overheidsmaatregelen.
 3. In geval van overmacht spant NatureGreen B.V. zich in om haar verplichtingen alsnog zo spoedig mogelijk na te komen. Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden voortduurt, zijn partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Opdrachtgever heeft in geval van (ontbinding wegens) overmacht geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle producten en materialen blijven in eigendom van NatureGreen B.V. totdat de opdrachtgever de volledige prijs heeft voldaan.

 

 

Artikel 7: Facturatie

 1. NatureGreen B.V. factureert 50% van de volledige prijs na totstandkoming van de overeenkomst. Het restant van de volledige prijs wordt na de oplevering gefactureerd. De facturen worden enkel per e-mail verzonden naar de opdrachtgever.
 2. Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. overschrijding van deze fatale betalingstermijn is opdrachtgever zonder aanmaning de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 3. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. NatureGreen B.V. brengt hiervoor het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij opdrachtgever.

 

Artikel 8: Af- en oplevering

 1. Het sedumdak wordt door NatureGreen B.V. op één of meerdere EUR-pallet(s) afgeleverd op de door opdrachtgever gekozen dag van levering. NatureGreen B.V. spant zich in om alle producten en materialen zo dicht mogelijk bij het door opdrachtgever doorgegeven adres te bezorgen. NatureGreen B.V. bepaalt per geval de exacte veilige locatie van aflevering. De producten en materialen worden door NatureGreen B.V. niet naar binnen gebracht.
 2. NatureGreen B.V. adviseert de opdrachtgever om het sedumdak direct op de dag van aflevering, doch uiterlijk de eerstvolgende dag na aflevering, aan te (laten) leggen.
 3. Opdrachtgever is verplicht om de beoogde locatie c.q. ondergrond waarop het sedumdak dient te worden aangelegd voorafgaand aan de start van de aanleg volledig vrij van grind, zand en ander los materiaal aan NatureGreen B.V. ter beschikking te stellen.
 4. Het werk geldt als opgeleverd wanneer NatureGreen B.V. heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Het werk wordt normaliter opgeleverd op de dag van aanleg, aangezien de aanleg normaliter op één werkdag wordt afgerond. Ter gelegenheid van de af- en/of oplevering worden één of meerdere foto’s gemaakt.
 5. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
 6. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft de volledige prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan NatureGreen B.V. kan worden toegerekend.
 7. Vanaf het moment van oplevering is NatureGreen B.V. ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. NatureGreen B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de onder artikel 1 lid 3 genoemde derden veroorzaken.
 2. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht van NatureGreen B.V. is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder lid 2 van dit artikel genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal
  € 1.000,- of, indien de door NatureGreen B.V. in rekening gebrachte prijs hoger is, tot een bedrag gelijk aan deze prijs (exclusief de omzetbelasting) met een maximum van € 2.000,-.
 4. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van NatureGreen B.V. geldt de onder de leden 2 en 3 van dit artikel opgenomen beperking niet.

 

Artikel 10: Geen ontbindingsrecht

Het door NatureGreen B.V. afgeleverde sedumdak betreft een maatwerk natuurproduct. Het sedumdak wordt volgens specificaties van de opdrachtgever vervaardigd, namelijk op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever. Het sedumdak is niet geprefabriceerd. Daarnaast geldt dat het sedumdak snel bederft. In lijn met artikel 6:230p sub f onder 1 en 2 BW heeft de opdrachtgever derhalve geen recht op ontbinding.

 

Artikel 11: Opzegging

 1. In geval NatureGreen B.V. zowel de verkoop als de aanleg van het sedumdak verricht, is opdrachtgever te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. NatureGreen B.V. heeft in een dergelijk geval recht op de volledige prijs, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.
 2. NatureGreen B.V. zendt de opdrachtgever enkel per e-mail een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge diens opzegging verschuldigd is.
 3. Opdrachtgever dient de eindafrekening binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Bij overschrijding van deze fatale betalingstermijn is opdrachtgever zonder aanmaning de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 

Artikel 12: Garantie

NatureGreen B.V. garandeert dat het door haar geleverde sedumdak op de dag van levering voor minimaal 90 % begroeid is.

 

Artikel 13: Klachtplicht, verjaring en verval

 1. Voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet reeds had moeten ontdekken, geldt dat de opdrachtgever geen beroep op deze gebreken kan doen indien hij niet binnen bekwame tijd, en in ieder geval binnen 2 weken, nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken daarover bij NatureGreen B.V. heeft geprotesteerd.
 2. Alle rechtsvorderingen en verweren wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaren door verloop van één jaar nadat opdrachtgever daarover heeft geprotesteerd.
 3. Alle vorderingsrechten vervallen twee jaar na de dag waarop opdrachtgever met het bestaan daarvan bekend werd.

 

Artikel 14: Privacy

NatureGreen B.V. verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke (bijzondere) persoonsgegevens. De wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt staat beschreven in het privacybeleid (https://naturegreen.nl/privacybeleid/).

 

Artikel 15: Geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen NatureGreen B.V. en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht).